ČERNÁ KOSTKA-CENTRUM DIGITALIZACE, VĚDY A INOVACÍ

Projekty realizované v programovém období 2021–2027

Operační program

Operační program Spravedlivá transformace

Popis projektu

Černá kostka bude moderní knihovnou, která inspiruje, mění a posunuje obyvatele kraje a v budoucnu další generace. Transformuje, rozvíjí a podporuje lidi a jejich potenciál. Poskytuje přístup k nejnovějším znalostem prostřednictvím nových technologií a zároveň pečuje o kulturní dědictví a tvoří inovace. Je institucí, která je otevřená změnám kolem nás. Černá kostka pomáhá orientovat se v tekutém světě informací. Je nástroj pro všechny obyvatele regionu.   

Cíl projektu

Hlavní cíle projektu jsou:  

1. Vybudování digitální infrastruktury pro odvětví kultury Moravskoslezského kraje a podniků kraje a procesů digitální transformace regionu včetně zpřístupnění a prezentace digitálních dat.

2. Vybudování nové vědecké knihovny nabízející moderní a komplexní služby vzdělávací instituce, které naplní potřeby a poptávku cílových skupin. Budova knihovny je veřejnou budovou s nízkou energetickou náročností a vlastními kapacitami pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

3. Vytvoření dvou navazujících ekosystémů na digitalizaci, data, vědu a výzkum – vzdělávacího a inovačního.  

Specifické cíle projektu jsou:

1. Vytvoření bezpečného veřejného prostoru pro komunity a mikrokomunity. 

2. Vytvoření nového systému národní a mezinárodní spolupráce v kreativním průmyslu, vědě a výzkumu, vzdělávání a inovacích. 

Přínosy projektu

Krátkodobé přínosy:

1. Vybudování vlastní moderní infrastruktury, která umožní výrazné zvýšení kvality služeb poskytovaných již ve stávajících prostorách; 

2. Vybudování infrastruktury odpovídající požadavkům na maximalizaci využití obnovitelných zdrojů energie – tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, zachytávání dešťových vod;

3. Vybudování digitální infrastruktury pro odvětví kultury Moravskoslezského kraje a podniků kraje a procesů digitální transformace regionu;

4. Rozšíření portfolia služeb v oblasti vzdělávání o nové perspektivní obory v návaznosti na transformaci regionu;

5. Rozšíření a zkvalitnění zázemí pro vzdělávací aktivity v oblasti formálního i neformálního vzdělávání jednotlivých cílových skupin;

6. Zvýšení kompetencí cílových skupin s pozitivním dopadem na jejich postavení na trhu práce, zvýšení zaměstnanosti či zabránění ztráty pracovních míst; 

7. Vytvoření prostředí podporujícího rozvoj klíčových kompetencí pro rozvoj podnikání, inovací a kreativitu v kontextu trendů a měnících se podmínek v 21. století;

8. Podpoření inovací, kreativity a podnikatelství, sdílení a vzájemné inspirace prostřednictvím realizace odborných akcí;

9. Vytvoření bezpečného veřejného prostoru pro komunity a mikrokomunity;

10. Zatraktivnění prostředí pro život a trávení volného času v lokalitě, v níž bude budovaná infrastruktura umístěna.

Dopady, které se projeví ve střednědobém či dlouhodobém horizontu:

1. Posun transformace regionu od ekonomiky založené na uhlí a těžkém průmyslu ke znalostní a dlouhodobě udržitelné ekonomice; 

2. Vytvoření nového systému národní a mezinárodní spolupráce v kreativním průmyslu, vědě a výzkumu, vzdělávání a inovacích;

3. Zvýšení atraktivnosti regionu pro talenty a udržení talentů ve městě i regionu; 

4. Vznik a rozvoj nových a inovativně zaměřených firem působících ve městě i regionu;

5. Pozitivní ekonomické efekty plynoucí z přilákání nových lidí do regionu;

 

Celkové výdaje projektu

2 576 501 499,02 Kč

z toho dotace EU 1 654 099 999,99 Kč

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Operační program Spravedlivá transformace

Aktuality:

Dne 15. 11. 2023 byl ze strany MŽP vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_003/0000004

15. 11. 2023

 

 

Chcete další informace?

info@cerna-kostka.cz

Nenechte si ujít další novinky

Partneři projektu